Gen-Lis Vuhlkansu | The Vulcan Language


Previous Entry Share Next Entry
I’na’shau nash-veh odular..
brihtuhn wrote in vuhlkansu
 na’Ovaikausu t’Vuhlkansu,

I’na’shau nash-veh odular.

Wimish Briht’uhn heh ha-tor svi’Sahn-Frahnsihsko’Kahr t’Kahlih’fornyuh t’Terra.

Pohl-gad-vesh tal-tor nash-veh sukkar-oska t’Shi’Oren t’Gen-Lis Vuhlkansu fna’ek’Terra-ro’fori-tvihanek heh abi’yi nemuyauk vesht nam-tor vaksur-gen-lis t’Osavensu Mark-Gardner heh kazhuksular t’ish-veh na’nash-veh rimaafainik ovsot. Nash-veh maut-ak’wik ta ma ni wehk-vel t’zhit-feim heh kriv marom-tupalar t’zhit-isan.. Ruhm yed wi ri i’nam-tor shi kaha’kivik — olal nash-veh ta ki’kudal veh nash-veh ta kupi tal-tor sem-rik nash fereikan fe’ek’tevan ovsotik. Wa’putaurau k’kanok-vel ik nufau ish oska. Gen-lis maut-ozhikaik ki wi isha tanafluk heh wa’nam-tor orenaya mihrsh.

Ki wi i’ma wehk-deshker heh vah ak vah tor-yehat wa’aitlu nash-veh oren-tor weht. Nash-gad tal-tor nash shi eh ek’dular. Wuh’ashiv kudaya..

I’rok-tor nash-veh prah ek’ariben’es na’nash gen-lis ki isha dva-tor ta vun-ma sha’huhrsaya-tersu ik kup gol-tor etek teretuhr na’lof t’sahr-navun. Rik’nash ves t’gol’nev ri kup olau nash-veh guhl’es na’wak-neis.

Sanu - na’nash-veh saven-tor kanok-vel ik i’fai-tor odular heh kup nufau - k’vinam t’yehtan.

Ki’torval nash-veh tikap t’kitaya ik ki’vi’ikap-tor svi’nash skladan u’bikuv. Nam-tor kitutra ik fna’uzh-zukitan khinik starun s’T’Sai eh golsu t’ish-veh s’vipladaya t’van-kal t’Kolinahr t’Spahkh ik pusvi-shau fna’fun t’V’dzher na’Terra.

Spahkh heh T’Sai Teretuhr


Tveshulau vi’le-eshan s’nash dunap:
heh s’nash reh-bikuv t’Kir’Shara ik isha ki’naf-tor nash-veh.Vah gish veh — ri nam-tor faika-patanafaya fayei dva-tor nash-veh ta nam-tor tanaf t’Maikuhl-Okuda ik saudau svi’bikuvlar heh zehl-gluvayalar heh lau nam-tor to-gav-klailar kuv faika va’asau fereikan t’ish-veh. Hi rik’tanaf t’ish-veh nam-tor nash ek’zuntra nei t’ovsot-torektra ralibik ni'ish pashif-tor tik sehtebihk na’wuh-ralash t’spes. Wi ri i’nam-tor hiktra-shid hi kup fudau veh u’palikaya-fu-vel.

Kuv ma ein-veh set’ko - sanu - na’akash u’ter-zup’es.

Dif-tor heh smusma — uzh-othrah t’nash-veh fna’set’ko na’Vuhlkansu.

Dan-neruk — s’Briht’uhn

  • 1

Re: Nemuyauk wi ri nam-tor ish vanu-zukitan-kakharnap ik psau tu.

Thanks for your answer! I will send you pm asap.
Dif tor heh smusma
namasté.
s'FA.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account